TrollDrechslerabgeglichen
Rust 05
troll5abgeglichen

Das send 2 super Täg gse en Rust: 6 Chrienbachtaucher (De Raphi (m), De Steve, d Judi, d Sarah ond de Svaldi) ond 4 vo eusne gröschte Fans   (D Raphi (w), de Ronny, de Tom ond de Thomas) :-) grossartig am Party mache. Es hed de eint oder ander ”haarig”€ Vorfall ghä, esch aber alles super lostig gse, es riese Fäscht. Ond rotet mol: Em 06 geds das Weekend weder. Ah jo, näbde Belder esch no es sehr lostigs Felmli entstande. Ziehnts euch ine. ;-) Eifach drufklicke ond so oft gnüsse wiender wänd.

Movie

Zurück zur Homepage